top of page

אנו מאמינים שתפקידנו כמוסד לימודי-חינוכי אינו מסתכם בתוך כיתות הלימוד, לכן אנו משקיעים מחשבה ומשאבים בפעילויות שונות, המהוות חלק בלתי נפרד מתכנית הלימודים. תחושת הזהות והשייכות של התלמידים, נבנית פעמים רבות בזמן פעילויות ההעשרה שבהן התלמיד יכול לבוא לידי ביטוי ולגלות את הכוחות שלו.

טיולים
חוגים
יום ספורט 
bottom of page