top of page

איכות חיים

 כאשר אנו מדברים על איכות חיים אנו מתייחסים לשמונה תחומים עיקריים המרכיבים את חיינו
  1. רווחה רגשית

  2. יחסים בין אישיים

  3. רווחה חומרית

  4. התפתחות אישית

  5. רווחה פיזית

  6. הכוונה עצמית

  7. הכלה חברתית

  8. זכויות

במהלך השנה, מועברים לתלמידים שני שאלונים: שאלון איכות חיים וכלי לניהול תמיכות הבודק את התחומים העיקריים בהם נדרשות תמיכות. בהתאם לממצאים העולים מן השאלונים, ובהתאם לרצונותיו של התלמיד, מחנך הכיתה בונה תכנית אישית לכל תלמיד.

תכנית זו תתייחס לשני תחומים מתוך התחומים המפורטים מעלה.  

התכנית הנה דינמית ומתעדכנת מעת לעת תוך שותפות מלאה של התלמיד והוריו.

bottom of page