top of page

מעורבות חברתית

התלמידים נדרשים לעמוד בהתנסות אישית ובהתנסות קבוצתית. התנסות מעשית אישית היא פעילות של תלמיד יחיד למען יחיד או למען קבוצה בזמנו הפרטי, הנעשית לרוב אחרי שעות בית הספר.

יתרונה של ההתנסות האישית הוא בהיותה מפתחת יכולת התמדה ואחריות אישית. התנסות קבוצתית  נעשית בכל שנה באופן מאורגן במסגרת בית הספר.

bottom of page