top of page

מגמת מדעי החברה

חמש יחידות לימוד במדעי החברה הכוללות:

שתי יחידות לימוד בפסיכולוגיה

שתי יחידות לימוד בסוציולוגיה

יחידת לימוד כעבודת חקר.

התלמיד הבוחר ללמוד מדעי החברה ייבחן בתחום דעת אחד בבחינת בגרות חיצונית. תחום הדעת השני ועבודת החקר יהיו להערכה בית ספרית פנימית מגוונת.

bottom of page