top of page

עבודות הגשה

לפניכם רשימת הפרקים ועבודות ההגשה שעליכם לבצע.

כל דף מורכב מקטע וידאו קצר שמסביר על הפרק ומספר של שאלות .

לעבודות יש משקל של 30% מהציון בתעודה.

לחצו על שם הפרק על מנת לפתוח את העבודה.

bottom of page